Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön

Arbetsgivaren har ansvar för att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö för sina anställda, så de kan utföra sina uppgifter utan risk för ohälsa och olycksfall.

Arbetsgivaren ska förse sina anställda med tydliga instruktioner så de kan utföra sina arbetsuppgifter på ett korrekt sätt. T ex informera om hur man använder en maskin på ett säkert sätt, instruktioner för hantering av farliga ämnen eller se till att det finns utbildning om ergonomi för att undvika arbetsrelaterade skador. Dessutom ska de anställda informeras om vilka risker som finns på arbetsplatsen just för att undvika skador och olyckor.

Arbetsgivaren är också skyldig att organisera arbetet på ett sådant sätt att det är säkert och hälsosamt för de anställda. Det innebär t ex att se till att arbetstiderna är rimliga, att det finns tillräckligt med personal för att utföra arbetsuppgifterna och att det finns möjlighet till återhämtning och pauser under arbetsdagen för att minska risken för arbetsrelaterad stress och utmattning.

Det finns också specifika arbetsmiljökrav och standarder för olika branscher som arbetsgivaren är skyldig att följa.
Enligt arbetsmiljölagen har arbetsgivaren en skyldighet att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, d v s förebygga och åtgärda risker och kontinuerligt förbättra arbetsmiljön.

Delegering av arbetsmiljöarbete

Ansvaret för arbetsmiljön kan inte delegeras. Det är alltid arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret. Däremot kan arbetsmiljöuppgifter fördelas på olika personer i en organisation. Arbetsmiljöuppgifter får inte fördelas till en grupp utan behöver fördelas till en bestämd person eller roll. Exempel på arbetsmiljöuppgifter som kan fördelas är riskbedömning av arbetsmiljön och undersökning av hur medarbetare trivs på arbetsplatsen.

För chefer så ingår ofta en hel del arbetsmiljöuppgifter i rollen. De behöver därför känna till arbetsmiljölagen och vilka lagar och regler om arbetsmiljö som gäller på arbetsplatsen. Men de anställda har också ett ansvar att påtala om det finns problem och risker eller förbättringar att göra kring arbetsmiljön. Miljöarbetet är därför en samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, där ledningen har det yttersta ansvaret.

Arbetsmiljöpolicy

Det är arbetsgivarens ansvar att ta fram rutiner och en arbetsmiljöpolicy för hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas. Alla företag ska ha en arbetsmiljöpolicy. Har företaget tio eller fler anställda behöver policyn också dokumenteras. Arbetsmiljöpolicyn ska beskriva den övergripande målsättningen, inriktningen och hur det långsiktiga arbetsmiljöarbetet ska bedrivas. Den kan beskriva allmänna målsättningar, men även mer konkreta och mätbara mål, t ex maxnivå för buller.

Arbetsmiljöansvar för inhyrd personal

Vid inhyrd personal har bemanningsföretaget och kundföretaget ett gemensamt arbetsmiljöansvar. Kundföretaget ansvarar för att det dagliga arbetet kan utföras på ett säkert sätt och bemanningsföretaget ansvarar för personalen och vilka arbeten de hyrs ut till.

Främja en god arbetsmiljö

Det finns många tvingande krav ang arbetsmiljön som en arbetsgivare behöver uppfylla, men det finns också många åtgärder som arbetsgivaren kan vidta utöver dessa krav för att främja en god arbetsmiljö och skapa en trivsam arbetsplats, t ex erbjuda friskvårdsförmåner eller ergonomiska stolar och skrivbord.

Behöver du hjälp med arbetsmiljöarbetet på din arbetsplats. Kontakta oss, vi har erfarna arbetsmiljökonsulter som kan hjälpa dig.

Rulla till toppen
Scroll to Top