Systematisk Arbetsmiljöarbete

1. Undersökning

undersökning av verksamheten.

2. Riskbedömning

Bedömning av de risker som synliggjorts vid undersökningen.

3. Åtgärder

Åtgärder för att minska riskerna

4. Kontroll

Kontroll av att åtgärderna faktiskt har bidragit till en bättre arbetsmiljö.​

Vad är systematisk arbetsmiljö?

Systematisk arbetsmiljö, eller SAM som det också kallas innebär att man som företag kontinuerligt arbetar med att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen. Alla arbetsgivare är enligt lag skyldiga att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete och det är viktigt att det är en naturlig del av verksamheten. Tillvägagångssättet kan skiljas sig mellan olika företag och branscher men vanligtvis delas arbetet oftast upp i fyra olika delar: undersökning av verksamheten, riskbedömning, åtgärder och kontroll. Genom detta arbetsflöde kan man lätt skapa sig bra rutiner för att ständigt förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen. Samt minimera riskerna för att en olycka inträffar eller någon drabbas av ohälsa. Även om arbetsmiljön är arbetsgivarens ansvar är det viktigt att komma ihåg att de anställda också har ett ansvar att följa uppsatta regler och rapportera brister och fel för att underlätta arbetsmiljöarbetet om en arbetsgivaren slarvar med företagets arbetsmiljö och det resulterar i en olycka kan olyckan anmälas som ett arbetsmiljöbrott.

En viktig del för ett bra arbetsmiljöarbete är att utbilda både chefer och personal så de har rätt kunskaper om risker i arbetet och hur de kan förebyggas. Det är även viktigt att företaget har en arbetsmiljöpolicy och att arbetsmiljöarbetet dokumenteras. Detta gäller alla svenska företag.

SAM - Arbetsflöde

Undersökning – Det första steget av systematisk arbetsmiljöarbete är att göra en övergripande analys av arbetsplatsen och dess brister. Detta kan vara allt från maskiner som kan skada de anställda till dålig ventilation eller höga ljudnivåer.

Riskbedömning – Efter att man gjort klart undersökningen görs en riskbedömning av de tillbud man samlat in.

Åtgärder – När man är klar med riskbedömningen ska alla tillbud åtgärdas för att undvika att någon skadar sig eller drabbas av ohälsa.

Kontroll – Slutligen så kontrolleras åtgärderna för att säkerställa att man minimerat riskerna för att olyckor inträffar på arbetsplatsen.

SAM-Hjulet

Arbetsmiljö - Vem gör vad?

Arbetsgivaren – Arbetsgivaren har huvudansvaret och behöver känna till arbetsmiljölagen och de arbetsmiljöregler som gäller för arbetsplatsen, så att arbetsmiljöarbetet kan läggas upp på ett bra sätt.

Anställda – De anställda deltar i arbetsmiljöarbetet genom att till exempel rapportera risker, tillbud, sjukdom och olycksfall, föreslå åtgärder och lämna synpunkter på det som genomförts.

Skyddsombudet – Skyddsombudet är med vid planering och genomförande av arbetet, till exempel vid undersökning av arbetsförhållandena, planering av åtgärder och årliga uppföljningar.

Så genomför du en riskanalys av arbetmiljön på arbetsplatsen

Arbetsmiljön påverkar både individens välmående och produktivitet. Därför är en riskanalys på arbetsplatsen en viktig process för att förebygga och hantera risker. Den bidrar till en trygg och hälsosam arbetsmiljö och är även en laglig skyldighet för arbetsgivare i Sverige. Vad är en riskanalys? En riskanalys är en strukturerad metod för att identifiera och hantera

Läs mer »
Anlita en miljökonsult

Anlita en arbetsmiljökonsult

Arbetsmiljön är lika viktig som en hälsosam och trevlig hemmiljö. Det är på arbetet du tillbringar en stor del av din vakna tid och i vissa fall även en del av din sovande om du arbetar på sena projekt med kort deadline. Att ha en tillgänglig arbetsmiljökonsult på företaget har stora fördelar.

Läs mer »
Rulla till toppen
Scroll to Top